My 15 month trip in Africa IN PICTURES – PART (I.) – Cape Town

Honestly, I didn´t expect that Africa could be so stunning. I was amazed and so happy there.

I started my long „trip“ in Africa last year (2018) in June when I arrived in Cape Town (South Africa) and the trip lasted unbelievable 15 months! 🙂

During the 15 months, I travelled around South Africa, Eswatini (before: Swaziland) and Mozambique. 🙂

And now you can experience these countries with me through my pictures! 🙂

Let¨s start with Cape Town today! 🙂 – maybe the most beautiful city in the world? 🙂

Pozn. u některých anglických těžkých slovíček na výslovnost máte výslovnost v závorce napsanou v popisku fotky. Dále hvězdička upozorňuje na nějaký důležitý poznatek týkající se angličtiny (gramatiky), který je pod anglickým textem následně vysvětlen. 🙂 Přeji hezké, zábavné a také naučné čtení! 🙂  

Obr.: Where exactly is Cape Town in South Africa? Check out the map 🙂 

1.

(🇬🇧/🇨🇿)

This is Table Mountain – natural landmark of Cape Town 🙂

It´s also a big tourist attraction because you have, of course, breathtaking views of the city from there 🙂

You can go up by cable car in 5 minutes for 500 Czech crowns or you can just hike up (difficult hiking) for free for maybe 3-4 hours.

I prefered to by cable car 😀

—————————————–

Toto je Stolová hora – přírodní dominanta Kapského Města 🙂

Je to také velká turistická atrakce, neboť z ní máte, samozřejmě, dechberoucí výhledy 🙂

Nahoru se dostanete lanovkou za 5 minut za 500 Kč, a nebo pěšky (těžký výšlap) za 3-4 hodiny. No já se radši svezl 😀

2.

(🇬🇧/🇨🇿)

This is the view of Cape Town from * the Table Mountain! 🙂

rozhled na co = view of sth, výhled z něčeho  = view from sth. 

—————-

Tohle je výhled na Kapské Město ze Stolové hory! 🙂

3.

(🇬🇧/🇨🇿)

I was staying * with a local (in the middle of the photo) – COUCHSURFING (free accommodation + meeting other cultures) the first days, and it was the best start of my trip!  🙂
He picked me up at the airport late evening. The next day, he introduced me to these wonderful people (in the photo, Indian and Iranian) and showed us around Cape Town. Another day, we all went along the coast 🙂 ….Unforgettable experience  🙂

* STAY = bydlet (krátkodobě, např. hotel), LIVE = bydlet (dlouhodobě)
———-
První dny jsem zůstal u jednoho místního (uprostřed fotky) – COUCHSURFING (ubytování zdarma + poznávání odlišných kultur) a byl to úplně ten nejlepší začátek mého pobytu!  🙂
Pozdě večer mě vyzvedl mě na letišti. Další den mě seznámil s těmito úžasnými lidičkami (na fotce, Indka a Íránka) a provedl nás po Kapském Městě. Další den jsem všichni společně objížděli pobřeží 🙂 ….Nezapomenutelný zážitek

4.

(🇬🇧/🇨🇿)

Preparing for a picnic during  our trip around Cape Town coast 🙂

Příprava na piknik během našeho výletu okolo pobřeží Kapského města 🙂

5.

(🇬🇧/🇨🇿)

There is  a large colony of African penguins (pengwins) not so far from Cape Town (Boulders Beach)! 🙂 By the way, the colony has grown to about 3 000 birds! 🙂

———————-

Nedaleko Kapského města je velká kolonie afrických tučňáků (Boulders pláž)! Mimochodem, tato kolonie se rozrostla až na 3 000 ptáků! 🙂

6.

(🇬🇧/🇨🇿)

Me and my new friend penguin (pengwin) 😀 🙂 ..well, actually (ekčuli) not, it wanted to bite me 😀
———————
Já a můj kamarád tučňák 😀 …no, vlastně ne, chtěl mě kousnout 😀

7.

(🇬🇧/🇨🇿)

And you can get pretty * close to them! 🙂

* pretty – docela (také samozřejmě – pěkná)

————–

A můžete se k nim dostat docela blízko! 🙂

8.

(🇬🇧/🇨🇿)

Boulders beach is a part of the Table Mountain National (néšnl) Park so the penguins are protected and they take care of them well like you can see, they make hem penguin „houses“ 🙂

—-

Boulders pláž je součásti Národního parku Stolové hory, takže tito tučňáci jsou chráněni a starají se o ně dobře, jak můžete vidět, dělají tučnáččí „domky“ 🙂

9.

(🇬🇧/🇨🇿)

Isn´t it just amazing to watch them? 🙂

————

No není to prostě úžasné je pozorovat? 🙂

10.

(🇬🇧/🇨🇿)

This is the Cape of Good Hope, one of the most popular places in all South Africa, although it´s not the southernmost point of Africa (it´s a common misconception). Anyway, we had to take a photo there! 😀 🙂

——

Toto je Mys Dobré naděje, jedno z nejpopulárnějších míst v celé Jihoafrické republice, ačkoliv to není nejjižnější bod v Africa (to je běžný omyl). Tak či tak, jsme si tam prostě museli udělat fotku! 😀 🙂

11.

(🇬🇧/🇨🇿)

We met a few ostriches (óstričís) on the way back from the Cape of Good Hope! 🙂 Just in the wild 🙂

—-

Na cestě zpátky z Mysu Dobré naděje jsme potkali několik pštrosů! 🙂 Prostě jen tak v přírodě! 🙂

12.

(🇬🇧/🇨🇿)

This is an amazing view of Hout Bay which is mostly famous for the harbour (hárbr) where you can watch seals 🙂

—–

Tohle je neuvěřitelný výhled na Hout Bay (záliv), která je zvláště populární pro svůj přístav, kde můžete pozorovat lachtany 🙂

13.

(🇬🇧/🇨🇿)

Well, who can say: I´ve kissed a seal?? 😀 ..Hout Bay harbour

—-

No, kdo může říci, že políbil lachtana?? … Hout Bay přístav

14.

(🇬🇧/🇨🇿)

Like a model 😀 🙂

Jako model 😀 🙂

15.

(🇬🇧/🇨🇿)

This was my good friend Moffat from Malawi :), who worked in the hotel (houtel!) where I was staying 🙂

He was always so nice to me that he even thanked me for talking to him 😀 and I thanked him for listening to me 😀 ..oh, I loved our conversations 😀 🙂

By the way, another* view of Table Mountain 🙂

* another = se používá s j.č. počitatelným podstatným jménem 

—–

Toto byl tady můj dobrý přítel Moffat, který pracoval v hotelu, ve kterém jsem bydlel ..on vždycky byl ke mně ke mně, že mi dokonce po našem rozhovoru děkoval i za to, že s ním mluvím 😀 ..a já mu zase potom děkoval za to, že mě vůbec poslouchá 😀 ..achh, ty naše rozhovory 😀 🙂

Mimochodem, další výhled na Stolovou horu 🙂

16.

(🇬🇧/🇨🇿)

This is Cape Town at night 🙂
The city is huge (hjůč) and very spread out because it’s surrounded by mountains. The population of the city is over 4 milion people! 🙂 And there are still a lot of people moving here because of * better job conditions and money.

* because of = kvůli

————————
Toto je Kapské Město v noci 🙂
Toto město je obrovské a velmi roztáhlé, protože je obklopené horami. Počet obyvatel tohoto města je přes 4 miliony! 🙂 A pořád se sem hodně lidí stěhuje kvůli lepší práci a lepším penězům.

17.

(🇬🇧/🇨🇿)

Different kind of food, different tastes, different smell….. different food worth travelling the world! 😀 🙂 … I tried some traditional food at the marketplace 🙂 Delicious! (delišes) 🙂 and these guys were so nice to me that I had to take a picture with them 🙂
—————————————–
Jiné druhy jídel, různé chutě, různé vůně… Už jen kvůli tomu jinému jídlu se vyplatí cestovat!  😀  🙂 ..vyzkoušel jsem nějaká tradiční jídla na tržišti, vynikající!  🙂 a tito lidé byli ke mně tak milí, že jsem se s nimi prostě musel vyfotit  😀

18.

(🇬🇧/🇨🇿)

WHITE friendly squirrel (skwirl) ??? 🙂 So now nothing ever will suprise me in the world 😀 🙂

———-

BÍLÁ přátelská veverka??? 🙂 .Tak teď ve světě už mě nic nepřekvapí 😀 🙂

19. 

(🇬🇧/🇨🇿)

The sea around Cape Town is very cold, not just in winter (of course :D) , but in summer too 🙁 . In summer, the temperature (tempričr) of the water is no more than 18 degrees! BUT you can find penguins, seals and even sharks in the water! Which is positive and it could be a nice experience *  😀

* experience = zážitek, zkušenost (zážitek je počitatelný, tak proto tam je – A nice experience)

—-

Moře kolem Kapského města je velmi studené nejen v zimě (samozřejmě :D) , ale i v létě. V létě je prý teplota vody maximálně 18 stupňů! ALE můžete ve vodě narazit na tučňáky, tuleně a i žraloky! Což je pozitivní a mohl by to být hezký zážitek 😀

20.

(🇬🇧/🇨🇿)

I met an amazing woman from Iran here 🙂 …so nice, so friendly, so brave 🙂 …She was travelling around South Africa just by herself!!! 🙂 🙂
————————————–
Poznal jsem tady úžasnou ženu z Íránu 🙂 ..tak milou, tak přátelskou, tak statečnou 🙂
Cestovala po Jihoafrické republice úplně sama!!! 🙂

21.

(🇬🇧/🇨🇿)

4 statues (stetjůs) of 4 South Africans who received the Nobel Prize for the fight against Apartheid (racial segregation) which was there for 50 years!  – Klerk, Tutu, Luthuli and, of course, Nelson Mandela  🙂

——————-

4 sochy Jihoafričanů, kteří získali Nobelovu cenu za boj proti Apartheidu (rasové oddělení) – Klerk, Tutu, Luthuli a samozřejmě Nelson Mandela  🙂

22.

(🇬🇧/🇨🇿)

We took this selfie after hiking up Lion´s head at night! (small mountain in Cape Town) 🙂

Udělal jsem si toto selfíčko po zdolání Lví hlavy (malá hora v Kapském Městě) v noci! 🙂

23.

(🇬🇧/🇨🇿)

This girl is German who is travelling around South Africa just by herself! 🙂 …ufffff, what a brave girl!  🙂
———————————
Tahle holka je Němka, která si cestuje po Jihoafrické republice úplně sama! 🙂 ..ufff, jak je odvážná! 🙂

 

And that´s all 🙂 Next time you can look forward to pictures from Hermanus (watching whales), Johannesburg and Kruger national park (safari)! 🙂

And now in Czech 🙂 :

S cestovní angličtinou se snažím pomáhat a to mimo jiné takto:

Můžete si projít ebook, který vás provede těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY. Ten vás bude prostě bavit 🙂

Shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace najdete v mém ebooku TAHÁK NA CESTY. Tohle je prostě rychlá pomůcka na cesty 🙂

Pokud máte problém s pochopením 4 základních časů, tak si můžete také zdarma stáhnout TAHÁK ZÁKLADNÍCH ČASŮ.  🙂

Pokud máte problém vůbec s učením se anglicky, tak vám určitě pomůže můj ebook zdarma:
7 TIPŮ, JAK SE VÝBORNĚ ANGLICKY PŘIPRAVIT NA DOVOLENOU. 🙂

A to je vše, co jsem vám chtěl 🙂

Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny!  🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.