CESTOVNÍ ANGLIČTINA # 8 – jak si půjčit auto v zahraničí

Sám jsem si kdysi půjčil auto v zemi Lesotho a musím říci, že to nebylo úplně jednoduché si všechny podrobnosti v půjčovně dojednat. Také někteří mí studenti si půjčují auta v zahraničí a žádají mě o pomoc, a tak mě napadlo pomoci i vám 🙂

Mám pro vás článek s anglicko/českou modelovou situací PŮJČENÍ AUTA V ZAHRANIČÍ (vy X agent v půjčovně aut), kde si projdeme, na co byste se vy a agent mohli ptát, a projdeme si také možné odpovědi. Navíc, ty nejdůležitější slovíčka/fráze máte v článku zvýrazněny 🙂

Já v Lesotho s mým půjčeným autem 🙂

CAR RENTAL – Modelová situace mezi pronajímatelem aut a zákazníkem:

Car Rental Agent: Hello, welcome to Bingo Car Rentals. How may I help you?

Pronajímatel aut: Dobrý den, vítejte v Bingo půjčovně aut. Jak vám mohu pomoci?

Customer: Hi, I’d like to rent a car, please.

 Zákazník: Dobrý den, rád bych si půjčil auto, prosím.

Car Rental Agent: Ok, do you have a specific type of car in your mind?

Dobře, máte na mysli nějaký konkrétní typ auta?

Customer: I’m looking for something economical.

Hledám něco levného.

Car Rental Agent: Sure, we have several options. Our economical cars range from $30 to $50 per day. Do you prefer an automatic or a manual transmission?

Jistě, máme několik možností. Naše ekonomická auta se pohybují v cenovém rozpětí od 30 do 50 dolarů za den. Máte radši automatickou nebo manuální převodovku?

Customer: I prefer an automatic one. What type of fuel does this car use?

Upřednostňuji automatickou. Jaký druh paliva toto auto používá?

Car Rental Agent: Petrol, not diesel. You also have to arrange collision insurance. It’s an additional $10 per day and covers you in case of an accident.

Benzín, ne naftu. Musíte si také sjednat havarijní pojištění. Stojí to dalších 10 dolarů na den a kryje vás v případě nehody.

Customer: OK, that sounds like a good idea. So what should I do in case of an accident with the car?

Dobře, to zní jako dobrý nápad. Co mám dělat v případě nehody s autem?

Car Rental Agent: If it’s just a scratch, we’ll handle it during the inspection when you return the vehicle. If the car becomes inoperable (out of order), please call us and we’ll take care of everything and bring you a new car.

Pokud půjde pouze o škrábanec, vyřešíme to při inspekci po vrácení vozidla. Pokud auto bude nepojízdné, zavolejte nám a my se o vše postaráme a dovezeme vám nové auto.

How long would you like to rent the car for?

Na jak dlouho byste si rád půjčil to auto?

Customer: For 6 days. How and when do I have to return the car?

Na 6 dní. Jak a kdy musím to auto vrátit?

Car Rental Agent: We have car rental branches all over the country in major cities. You need to return the car by the end of your rental period, so now at half past 8 AM in 6 days. Where would you like to return the car?

Máme pobočky půjčení aut po celé zemi ve velkých městech. Auto musíte vrátit na konci vašeho nájemního období, tedy nyní v půl deváté ráno za 6 dní. Kde byste chtěl to auto vrátit?

Customer: At the same place here.

Na stejném místě zde.

Car Rental Agent: That’s perfect. When you arrive, please park the car in one of our designated return spots. Once you’ve parked the car, bring the keys and your rental agreement to the office. We’ll do a quick inspection to make sure everything is in order.

To je perfektní. Až přijedete, zaparkujte prosím auto na jednom z našich vyhrazených míst pro vrácení. Jakmile auto zaparkujete, přineste klíče a vaši nájemní smlouvu do kanceláře. Provedeme rychlou kontrolu, abychom se ujistili, že je vše v pořádku.

Customer: Is it possible to return the car after the opening time?

Je možné vrátit auto i mimo otvírací dobu?

Car Rental Agent: Yes, you can park the car at the same place and drop the keys in the after-hours drop box. We’ll inspect the car the next morning and email you a confirmation.

Ano, můžete zaparkovat auto na stejném místě a klíče vhodit do schránky pro vrácení mimo pracovní dobu. Auto zkontrolujeme následující ráno a zašleme vám potvrzení emailem.

Car Rental Agent: May I see your international and original driver’s license?

Smím vidět váš mezinárodní a originální řidičský průkaz?

Customer: Here you are.

Tady je.

Car Rental Agent: For car rentals, we require a credit card, not a debit card. Do you have it ready?

Pro pronájem aut vyžadujeme kreditní kartu, ne debetní kartu. Máte ji připravenou?

Customer: Yes, of course.

Ano, samozřejmě.

Car Rental Agent: Perfect. Before you take the car, we’ll do a quick inspection even now to note any existing damages.

 Perfektní. Předtím, než si auto vezmete, provedeme nyní rychlou kontrolu, abychom zaznamenali případné existující poškození.

 …..

Car Rental Agent: There’s a long scratch on the right rear door. This scratch is documented, and you aren’t responsible for it. Do you see any other issues with the car?

Na pravých zadních dveřích je dlouhý škrábanec. Tento škrábanec je zdokumentovaný a nenesete za něj odpovědnost. Vidíte na autě nějaké další problémy?

 …..

Car Rental Agent:  We also provide the car with a full tank of petrol. Please, return the car with a full tank as well. If not, we’ll charge a refueling fee (fine – pokuta).

Poskytujeme také auto s plnou nádrží benzínu. Prosím, vraťte auto také s plnou nádrží. Pokud ne, naúčtujeme poplatek za doplnění paliva.

Customer: OK, that’s fair.

Dobře, to je fér.

Car Rental Agent: Please fill out this car rental form….Excellent. Here are the keys. Your car is in spot 42. If you have any questions or need assistance, feel free to contact us. Here is our business card. Have a great trip!

Pronajímatel aut: Prosím, vyplňte tento formulář o půjčení auta …Výborně. Tady jsou klíče. Vaše auto je na místě 42. Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat. Tady je naše vizitka. Přejeme šťastnou cestu!

…Pokud jsem přišli do půjčovny aut s již objednanou a zaplacenou rezervací dopředu, tak některé záležitosti nebudete muset řešit. Určitě se vám bude hodit fráze:

I’m here to pick up my car.

Jsem tady, abych si vyzvedl mé auto.

…tak co, domluvili byste se anglicky s nimi při půjčení auta? Já doufám, že teď jo 🙂

Já se vám právě snažím pomáhat s praktickou angličtinou. Podívejte se na můj obrázkový průvodce cestovní angličtinou – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY, který vás provede těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí (modelové situace) + k němu máte nahrávky! 

A nebo výstižné a jednoduché fráze (a pak už v nich chybovat nebudete) najdete ve shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace – TAHÁK NA CESTY. Tohle je prostě RYCHLÁ POMŮCKA NA CESTY + jsou k nim také úžasné nahrávky (již zmíněné)

Taky jsem dal dohromady PŘEHLED všech anglických časů s jejich tvořením, použitím, příkladovými větami ohledně cestování a neustálým SROVNÁVÁNÍM. Se mnou zjistíte, že angl. časy je tak snadné pochopit! Jedná se o edokument, který získáte tady: 12 ANGLICKÝCH ČASŮ JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ.

A to je vše, co jsem vám chtěl. Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.